Topaz Studio

Topaz Studio 2.3.2 + Portable

Topaz Studio có mục đích duy nhất là chỉnh sửa ảnh sáng tạo. Quá trình này bắt đầu khi bạn chọn hình ảnh và kết thúc khi xuất tác phẩm đã hoàn chỉnh. Nó được thiết kế đặc biệt xoay quanh quy trình xử lý thủ công nhằm tạo ra một hình ảnh duy nhất phù hợp với mong muốn của bạn.