Think Java tiếng Việt

[Ebook] Think Java (Tiếng Việt)

Được viết dựa theo cuốn How to Think Like a Computer Scientist, Think Java đã trở thành tài liệu học lập trình “Must-Have”. Được viết ngắn gọn và rất thực tế để trình bày chi tiết cụ thể nội dung cốt lõi của ngôn ngữ lập trình Java. Ngoài ra, sách còn có những nghiên cứu cụ thể về kiến thức cơ bản, bài tập thực hành GridWorld.