Rhinoceros 7

Download Rhinoceros 7 Full (x64)

Rhinoceros 7 (Rhinoceros 3D) là phần mềm thiết kế các hình dạng 3D trong lĩnh vực đồ họa. Được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm in 3D, kỹ thuật đảo ngược, sản xuất (CAD/ CAM), tạo mẫu nhanh, cùng với thiết kế đồ họa và đa phương tiện.