Rhinoceros 6

Download Rhinoceros 6 Portable (x64)

Rhinoceros Portable (Rhino 6) là phần mềm mô hình hóa 3D thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô, CAD/CAM và tạo mẫu nhanh hay trong ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.