rhino vray

Download V-Ray 5.10.06 For Rhinoceros 6-7

VRay for Rhinoceros là một plugin mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu hiền thị 3D trong Rhino. Các công cụ phù hợp đã mở rộng khả năng cốt lõi của Rhino và Grasshopper, công cụ này rất dễ học và dễ sử dụng, V-Ray hoạt động liền mạch với 3D đa năng của Rhino