Red Giant Trapcode Suite

Red Giant Trapcode Suite 16.0.4

Một chương trình mạnh mẽ cho sản xuất video – Mô phỏng hạt, mô hình hóa các hạt và áp dụng các hiệu ứng 3D cho đồ họa chuyển động. Gói phần mềm tiêu chuẩn cho đồ họa chuyển động, thiết kế 3D và hiệu ứng hình ảnh, sử dụng các bộ phát hạt để tạo ra lửa, nước, tuyết, khói,…