Machine Learning Cơ Bản

[Ebook] Machine Learning Cơ Bản (PDF)

Machine Learning là một lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể. Tài liệu Machine Learning với ngôn ngữ Tiếng Việt cực kì hiếm trong giai đoạn Machine Learning đang phát triển dần ở Việt Nam sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về lĩnh vực này.