Drive Snapshot

Drive SnapShot 1.48.0.18750 Full + Portable

Chương trình tạo một hình ảnh đĩa là bản sao chính xác của hệ thống và lưu vào một tập tin, bao gồm cả hệ điều hành, chương trình cài đặt, dữ liệu và tất cả các thuộc tính bảo mật hiện có. Drive Snapshot cho phép bạn phục hồi hệ thống đầy đủ chỉ trong vài phút.