[Ebook] Think Java (Tiếng Việt)

Think Java tiếng Việt

Nói đến tài liệu Java tiếng Việt thì không thể không nhắc tới Think Java. Đây được coi là một trong những cuốn sách học Java tiếng Việt được biên dịch kỹ lưỡng nhất. Đối với các bạn muốn tự học Java và đặc biệt là đang chuẩn bị thi Computer Science Advanced Placement thì không thể bỏ qua Think Java.

Think Java tiếng Việt

Được viết dựa theo cuốn How to Think Like a Computer Scientist, Think Java Tiếng Việt trở thành tài liệu học lập trình “Must-Have” của các lập trình viên tương lai. Sách được viết ngắn gọn và rất thực tế. Nội dung cốt lõi của Java được sách làm rõ và trình bày cụ thể. Những bài viết về hướng dẫn cách phát triển và Debug chương trình cũng được sách đề cập một cách rõ ràng. Ngoài ra, sách còn có những nghiên cứu cụ thể về kiến thức cơ bản, bài tập thực hành GridWorld.

 • Tiêu đề : ThinkJava tiếng Việt
 • Số trang : 168
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Format : PDF
 • Chuyên mục: Tài liệu lập trình

Download Ebook Think Java (Tiếng Việt)

Link 1 | Link 2

Nội dung

 • Chương 1: Lối đi của chương trình máy tính
 • Chương 2: Biến, biểu thức và câu lệnh
 • Chương 3: Phương thức rống
 • Chương 4: Câu lệnh điều kiện và đệ quy
 • Chương 5: GridWorld: Phần 1
 • Chương 6: Phương thức trả giá trị
 • Chương 7: Lặp
 • Chương 8: Chuỗi kí tự
 • Chương 9: Đối tượng có thể biến đổi
 • Chương 10: GridWorld: Phần 2
 • Chương 11: Tự tạo nên những đối tượng riêng
 • Chương 12: Mảng
 • Chương 13: Mảng các đối tượng
 • Chương 14: Đối tượng chứa các mảng
 • Chương 15: Lập trình hướng đối tượng
 • Chương 16: Grid World: Phần 3
 • Phụ lục A: Đồ họa
 • Phụ lục B: Nhập và xuất dữ liệu ở Java
 • Phụ lục C: Phát triển chương trình
 • Phụ lục D: Gỡ lỗi
Download tài liệu lập trình khác
Java Core Tiếng Việt Download
Khóa Học Về Ngôn Ngữ Lập Trình C++/Java Download
Giáo Trình Lập Trình Web Với ASP.NET
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *