[Ebook] Lập trình hướng đối tượng với Java

Tài liệu lập trình Java trang bị các kiến thức về cách tiếp cận hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng, chu trình phát triển các chương trình Java, khái niệm cơ sở nhất của một ngôn ngữ lập trình, câu lệnh điều khiển dòng thực hiện chương trình.

lập trình hướng đối tượng với java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP-Object-Oriented Programming) là một phương pháp hay mô hình giúp tăng năng suất, đơn giản hóa việc bảo trì, dễ dàng mở rộng trong thiết kế phần mềm bởi việc cung cấp một vài khái niệm như:

Đối tượng (Object)

Tất cả những thực thể có trạng thái và hành vi được biết đến như là một đối tượng. Ví dụ: bàn, ghế, bút chì, xe dạp, ô tô…

Lớp (Class)

Tập hợp các đối tượng được gọi là lớp.

Kế thừa (Inheritance)

Khi một đối tượng được truyền lại tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng cha được gọi là kế thừa. Kế thừa giúp tái sử dụng lại mã nguồn. Nó được sử dụng cho đa hình lúc runtime.

Đa hình (Polymorphism)

Khi một nhiệm vụ được thực hiện bởi nhiều cách khác nhau, tính chất này được gọi là đa hình. Ví dụ có nhiều các để thuyết phục các khách hàng khác nhau, để vẽ một cái gì đó như hình tròn, hình chữ nhật,…

Trong java, để áp dụng tính đa hình chúng ta sử dụng phương thức orverloading hoặc overriding.

Trừu tượng (Abstraction)

Trừu tượng là sự ẩn đi những chi tiết bên trong và hiển thị ra các chức năng, tính chất này gọi là trừu tượng. Ví dụ: khi gọi điện thoại chúng ta không biết xử lý nội bộ thế nào, khi đi xe máy cũng vậy, mà chúng ta chỉ biết đến các chức năng thông qua giao tiếp bên ngoài.

Trong java, chúng ta áp dụng tính chất trừu tượng bằng cách sử dụng abstract class và interface.

Đóng gói (Encapsulation)

Việc ràng buộc giữa code và data với nhau tạo thành một khối duy nhất được biết đến là đóng gói. Ví dụ: viên thuốc con nhộng được đóng gói với nhiều loại thuốc bên trong.

Một class trong java là một ví dụ về đóng gói. Java bean là một lớp được đóng gói hoàn toàn vì tất cả các dữ liệu thành viên là private.

Thế mạnh của lập trình hướng đối tượng so với ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục

1 – Lập trình hướng đối tượng giúp việc phát triển và bảo trì dễ dàng hơn. Trong khi phương pháp lập trình hướng thủ tục là không dẽ dàng quản lý khi code lớn.

2 – Lập trình hướng đối tượng có tính năng ẩn dấu thông tin, trong khi hướng thủ tục có thể truy cập dữ liệu toàn cục ở bất kỳ nơi nào

3 – Lập trình hướng đối tượng cung cấp khả năng mô phỏng sự kiện thực tế hiệu quả hơn.

Thông tin về Tài liệu lập trình Java

 • Tiêu đề: Lập trình hướng đối tượng với Java
 • Tác giả: Đoàn Văn Ban
 • Số trang: 303
 • Định dạng: PDF
 • Chuyên đề: Tài liệu lập trình

Download Ebook Lập trình hướng đối tượng với Java

Link 1 | Link 2

Nội dung

Chương 1 – Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng

 • Các cách tiếp cận trong lập trình
 • Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
 • Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
 • Bài tập

Chương 2 – Giới thiệu lập trình Java

 • Giới thiệu chung
 • Môi trường Java
 • Các chương trình ứng dụng Java
 • Bài tập

Chương 3 – Các thành phần cơ bản của Java

 • Các phần tử cơ sở của Java
 • Các kiểu dữ liệu nguyên thủy
 • Khai báo các biến
 • Khởi tạo giá trị cho biến
 • Cấu trúc tệp chương trình Java
 • Các phép toán và biểu thức
 • Truyền tham số và lời gọi hàm
 • Bài tập

Chương 4 – Lớp và thành phần của lớp các đối tượng

 • Định nghĩa lớp
 • Định nghĩa hàm thành phần
 • Phạm vi và các thuộc tính kiểm soát truy cập các thành phần của lớp
 • Các đối số của chương trình
 • Toán tử tạo lập đối tượng
 • Quan hệ kế thừa giữa các lớp
 • Giao diện và sự mở rộng kế thừa trong Java
 • Bài tập

Chương 5 – Các lệnh điều khiển dòng thực hiện và xử lý ngoại lệ

 • Các câu lệnh điều khiển rẽ nhánh chương trình
 • Các câu lệnh lặp
 • Các câu lệnh chuyển vị
 • Xử lí ngoại lệ
 • Bài tập

Chương 6 – Các lớp cơ sở và cấu trúc dữ liệu

 • Cấu trúc mảng trong Java
 • Các lớp cơ bản của Java
 • Lớp String
 • Lớp StringBuffer
 • Cấu trúc tuyển tập đối tượng
 • Bài tập

Chương 7 – Lập trình ứng dụng Applet và AWT

 • Lập trình Applet
 • Các thành phần của AWT
 • Các lớp xử lí đồ họa
 • Bố trị và sắp xếp các thành phần giao diện trong các ứng dụng
 • Xử lí sự kiện
 • Bài tập

Chương 8 – Các luồng vào/ra và tệp dữ liệu

 • Các luồng vào/ra
 • Lớp File
 • Các luồng vào/ra xử lí theo byte
 • Đọc, ghi các kí tự: Reader, Writer
 • Truy cập tệp ngẫu nhiên
 • Truy cập tệp tuần tự dựa trên đối tượng

Chương 9 – Kết nối các cơ sở dữ liệu với JDBC và lập trình mạng

 • Giới thiệu tổng quan về ODBC và JDBC
 • Chương trình ứng dụng JDBC
 • Lập trình mạng

Chương 10 – Lập trình với các thành phần Swing

 • Giới thiệu về swing
 • Thành phần của swing
 • Gói con của swing
 • Lớp con của JComponent
 • Xử lí sự kiện trong swing
 • Xây dựng ứng dụng applet
 • Thấy và cảm nhận
Tài liệu lập trình Java khác
Lập trình Java nâng cao Download
Think Java (Tiếng Việt) Download
Lập trình hướng đối tượng với C++ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *