[Ebook] Lập trình hướng đối tượng với C++

Lập trình hướng đối tượng (OOP – Object-oriented programming) là một mẫu hình lập trình dựa trên khái niệm “Công nghệ đối tượng”

Một đối tượng bao gồm:

  • Các dữ liệu gọi là thuộc tính (Attribute)
  • Mã nguồn được tổ chức thành các phương thức (Method)

Các phương thức giúp cho đối tượng có thể truy xuất và hiệu chỉnh các trường dữ liệu của đối tượng khác, mà các đối tượng hiện tại có tương tác (đối tượng được hỗ trợ các phương thức “this” hoặc “self”)

Trong lập trình hướng đối tượng, chương trình máy tính được thiết kế bằng cách tách nó ra khỏi phạm vi các đối tượng với nhau. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khá đa dạng, phần lớn là các ngôn ngữ lập trình theo lớp (class), nghĩa là các đối tượng trong các ngôn ngữ này được xem như thực thể của một lớp, được dùng để định nghĩa một kiểu dữ liệu.

Lập trình hướng đối tượng với C++

Giới thiệu về Ebook

Tài liệu lập trình C++ được chia làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục đến hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Độc giả có thể truy cập vào mục bất kì từ phần phụ lục nằm đầu sách. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Các bạn nên đọc các ví dụ này để hiểu mỗi đoạn mã trước khi đọc chương tiếp theo. Một cách thức tốt để tăng lượng kiến thức nhận được đó là chỉnh sửa, bổ sung mã lệnh mới dựa trên ví dụ mẫu, theo hướng tư duy của của bản thân, để từ đó có thể hiểu một c|ch đầy đủ về nội dung mà ta tiếp thu được. 

  • Tiêu đề: Lập trình hướng đối tượng với C++
  • Tác giả: Đặng Ngọc Hoàng Thành
  • Số trang: 231
  • Định dạng: PDF
  • Thể loại: Tài Liệu Lập Trình

Download Ebook Lập trình hướng đối tượng với C++

Các tài liệu lập trình khác
Giáo Trình Ngôn Ngữ Lập Trình C/C++ Download
Tài Liệu Kỹ Thuật Lập Trình C# Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *