[Ebook] Bài tập có lời giải lập trình hướng đối tượng với Java

Bài tập Java – Ebook tổng hợp Bài tập có lời giải lập trình hướng đối tượng với Java, là một tài liệu Tiếng Việt do các thầy cô ở một số trường ĐH Việt Nam biên soạn. Nội dung của 2 cuốn ebook này chỉ tập trung về đề bài tập khi lập trình Java hướng đối tượng có kèm lời giải cho bạn tham khảo

Bài tập có lời giải lập trình hướng đối tượng với Java

Download Bài tập có lời giải lập trình hướng đối tượng với Java

Link 1 | Link 2

Giới thiệu một số bài tập mẫu

Ebook 1

Bài 4. Xây dựng chương trình quản lý danh sách các giao dịch nhà đất. Thông tin bao gồm:

+ Giao dịch đất: Mã giao dịch, ngày giao dịch (ngày, tháng, năm), đơn giá, loại đất (loại A, B, C), diện tích.

– Nếu là loại B, C thì: thành tiền = diện tích * đơn giá.

– Nếu là loại A thì: thành tiền = diện tích * đơn giá * 1.5

+ Giao dịch nhà: Mã giao dịch, ngày giao dịch (ngày, tháng, năm), đơn giá, loại nhà (cao cấp, thường), địa chỉ, diện tích.

– Nếu là loại nhà cao cấp thì: thành tiền = diện tích * đơn giá.

– Nếu là loại thường thì: thành tiền = diện tích * đơn giá * 90%

Thực hiện các yêu cầu sau:

+ Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.

+ Nhập xuất danh sách các giao dịch.

+ Tính tổng số lượng cho từng loại.

+ Tính trung bình thành tiền của giao dịch đất.

+ Xuất ra các giao dịch của tháng 9 năm 2013.

Bài 5. Xây dựng chương trình quản lý danh sách hoá đơn tiền điện của khách hàng. Thông tin bao gồm các loại khách hàng:

+ Khách hàng Việt Nam: mã khách hàng, họ tên, ngày ra hoá đơn (ngày, tháng, năm), đối tượng khách hàng (sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất): số lượng (số KW tiêu thụ), đơn giá, định mức. Thành tiền được tính như sau:

– Nếu số lượng <= định mức thì: thành tiền = số lượng * đơn giá.

– Ngược lại thì: thành tiền = số lượng * đơn giá * định mức + số lượng KW vượt định mức * Đơn giá * 2.5.

+ Khách hàng nước ngoài: mã khách hàng, họ tên, ngày ra hoá đơn (ngày, tháng, năm), quốc tịch, số lượng, đơn giá. Thành tiền được tính = số lượng * đơn giá.
Thực hiện các yêu cầu sau:

+ Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.

+ Nhập xuất danh sách các hóa đơn khách hàng.

+ Tính tổng số lượng cho từng loại khách hàng.

+ Tính trung bình thành tiền của khách hàng người nước ngoài.

+ Xuất ra các hoá đơn trong tháng 09 năm 2013 (cùa cả 2 loại khách hàng)

Ebook 2

Đề 2: Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư, nhân viên.

+ Mỗi cán bộ cần quản lý lý các thuộc tính: Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ

+ Các công nhân cần quản lý: Bậc (công nhân bậc 3/7, bậc 4/7 …)

+ Các kỹ sư cần quản lý: Ngành đào tạo + Các nhân viên phục vụ cần quản lý thông tin: công việc

1. Xây dựng các lớp NhanVien, CongNhan, KySu kế thừa từ lớp CanBo

2. Xây dựng các hàm để truy nhập, hiển thị thông tin và kiểm tra về các thuộc tính của các lớp.

3. Xây dựng lớp QLCB cài đặt các phương thức thực hiện các chức năng sau: – Nhập thông tin mới cho cán bộ – Tìm kiếm theo họ tên – Hiển thị thông tin về danh sách các cán bộ – Thoát khỏi chương trình.

Một số tài liệu lập trình khác
Lập trình hướng đối tượng với Java Download
Lập trình hướng đối tượng với C++ Download
Giáo Trình Lập Trình Java Cơ Bản (PDF) Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *