Tài liệu CNTT

[Ebook] Lập trình VBA trong Excel

Microsoft đã hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Applications (VBA) từ lâu. Giúp cho phần mềm Excel có khả năng tuỳ biến cao, vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường, giải quyết được nhiều bài toán phức tạp hơn với khả năng tự động hoá cao. Cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu quan tâm đến ngôn ngữ VBA nói chung và ứng dụng Excel nói riêng.

[Ebook] Deep Learning cơ bản

Ebook Deep Learning cơ bản của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn có nội dung tập trung vào các phần sau. 1. Cài đặt và sử dụng Anaconda và google colab; 2. Kiến thức Python cơ bản; 3. Phần bài tập vận dụng sau mỗi chương; 4. Nội dung được biên tập cẩn thận.