Tài liệu CNTT

[Ebook] Deep Learning cơ bản

Ebook Deep Learning cơ bản của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn có nội dung tập trung vào các phần sau. 1. Cài đặt và sử dụng Anaconda và google colab; 2. Kiến thức Python cơ bản; 3. Phần bài tập vận dụng sau mỗi chương; 4. Nội dung được biên tập cẩn thận.