MathType 7.4.4.516 Full
Ứng dụng văn phòng
MathType là phần mềm soạn thảo công thức toán học, kí hiệu toán học cho những ứng dụng văn phòng như phương trình toán học để xử lý các văn bản, trang web, xuất bản trên máy tính, laptop, cho thuyết trình, elearning...